“โครงการจัดทำฐานข้อมูลรีไซเคิล”
วันที่เริ่มโครงการ : 01 January 2012


วัตถุประสงค์
เพื่อรวบรวมข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิล ข้อมูลร้านรับซื้อของเก่า และข้อมูลการจัดการขยะของ อปท.
เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเครือข่ายของสถาบันฯ ครบ 5 โมเดล
เพื่อจัดทำและเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ TIPMSE
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกและใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลของ TIPMSE
เพื่อรวบรวมอัตราการรีไซเคิลของวัสดุประเภทต่างๆ ในไทย

รายละเอียดโครงการ

ปัจจุบัน ฐานข้อมูลมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งในประเทศไทย ระบบฐานข้อมูลในหลายๆ ด้าน ยังไม่ถูกรวบรวมหรือรวบรวมแล้ว แต่ยังไม่มีการเผยแพร่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง โดยเฉพาะด้านการจัดการขยะและวัสดุรีไซเคิล TIPMSE จึงมีเป้าหมายที่จะเป็นหน่วยงานกลางที่น่าเชื่อถือในการสร้างฐานข้อมูลและให้บริการข้อมูลด้านการจัดการขยะและวัสดุรีไซเคิล ผ่านระบบฐานข้อมูลที่สมาชิกสามารถสืบค้นผ่านเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลกลางของ TIPMSEโดยข้อมูลหลักที่ TIPMSEดำเนินการสำรวจและรวบรวม ประกอบด้วย ข้อมูลร้านรับซื้อของเก่า โรงงาน รีไซเคิล และข้อมูลการกำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ และในอนาคต สถาบันฯ จะดำเนินการเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์และปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น รวมถึงการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของเครือข่ายของสถาบันฯ ที่มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันฯ เพื่อให้สามารถสนับสนุนการใช้งานสู่หน่วยงานภายนอกได้อย่างครบวงจรต่อไป

การดำเนินงาน

ผู้เข้าใช้บริการฐานข้อมูล หมายถึง ผู้คัดแยกและต้องการแหล่งรับซื้อ ร้านรับซื้อที่ต้องการส่งต่อสู่โรงงาน และผู้ที่สนใจธุรกิจรีไซเคิลที่ต้องดีมานด์ และซัพพลายสำหรับธุรกิจของตน สามารถสมัครสมาชิกและเข้ามาสืบค้นผ่านเว็บไซต์ของTIPMSEหรือมาสืบค้นได้ที่ที่ทำการ TIPMSEในวันและเวลาทำการ นอกจากนั้นในสิ้นปี 2555 จะเสริมทัพด้วยข้อมูลเครือข่ายของ TIPMSEทั้งรายชื่อชุมชน สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างเครือข่ายและสามารถเข้าศึกษาข้อมูลจากเครือข่าย TIPMSEทั้งนี้ก็เพื่อเป้าหมาย การสร้างสังคมรีไซเคิลให้เกิดขึ้นในประเทศไทย
< กลับหน้าที่แล้ว