Display 6 - 10 of 11 items Page 1 2 3
กิจกรรมเปิดโครงการร้าน 0 บาทมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
03 July 2013
สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE)ได้จัดทำโครงการจัดการวัสดุ รีไซเคิลในสถาบันอุดมศึกษา 17 แห่งทั่วประเทศ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
TIPMSE นำร้าน 0 บาท บุกมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
04 Febuary 2013
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 TIPMSE นำรูปแบบการดำเนินกิจกรรมร้าน 0 บาท ร่วมงาน ตลาดสีเขียว 5 ช ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กิจกรรมร้าน 0 บาท เคลื่อนที่
29 September 2012
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2555 สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรมร้าน 0 บาท และให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกวัสดุรีไซเคิลให้ถูกประเภท
Kick Off มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11 September 2012
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดพิธีเปิดธนาคาร วัสดุรีไซเคิล โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
กิจกรรม TIPMSE Green Camp&TIPMSE Ambassador 2012
21 September 2012
สวัสดีครับชาวสังคมรีไซเคิล วันนี้ทีมงานมีภาพสรุปกิจกรรม TIPMSE Green Camp&TIPMSE Ambassador 2012 เมื่อวันที่ 14-16 กันยายน 2555 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยมีนายวีระ อัครพุทธิพร ประธานคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติการ

Display 6 - 10 of 11 items Page 1 2 3