ระเบียบและข้อปฏิบัติ
ในการยืม-คืน สื่อของมุมหนังสือ TIPMSE

  1. ผู้ยืมต้องยืมเอกสารด้วยตนเอง และต้องแสดงบัตรสมาชิกห้องสมุด / บัตรประจำตัว ข้าราชการ / บัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ / บัตรพนักงานราชการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ทุกครั้ง
  2. ในการยืม ให้เขียนชื่อ-นามสกุล ลงในบัตรยืมให้ชัดเจน
  3. ยืมหนังสือครั้งละไม่เกิน 4 เล่ม นาน 7 วัน
  4. ยืมสิ่งไม่ตีพิมพ์ ครั้งละไม่เกิน 3 ชิ้น  นาน 3 วัน
  5. คืนหนังสือเกินกำหนด ปรับวันละ 3 บาท  ต่อเล่ม
  6. คืนสิ่งไม่ตีพิมพ์ เกินกำหนด ปรับวันละ 5 บาท  ต่อชิ้น
  7. ส่งหนังสือคืนไม่หมดจะยืมใหม่ไม่ได้  
  8. หนังสือที่นำมาส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย ไม่มีการชำรุดเสียหาย หากชำรุดเสียหายให้ชดใช้ตามราคา
  9. หนังสือตำราภาษาอังกฤษบางรายการ ไม่สามารถยืมได้ ยกเว้นกรณีต้องการถ่ายเอกสารสามารถวางบัตรประชน และต้องนำมาคืนภายในเวลา 16.00 น. ในวันเดียวกัน
  10. เปิดดำเนินการยืม – คืน เวลา 9.00 – 16.00 น.

หมายเหตุ : ค่าปรับเว้นวันหยุดราชการ


Literature Search Visitor : 07532