คณะกรรมการสถาบันฯ จำนวน 48 คน ประกอบด้วย
 
1. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
2. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
3. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
4. ปลัดกระทรวงการคลัง หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
5. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
6. อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
7. อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
8. อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
9. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
10. อธิบดีกรมอนามัย หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
11. อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
12. อธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้แทน ที่ปรึกษา
13. อธิบดีกรมสรรพสามิต หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
14. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
15. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
16. ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
17. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
18. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
19. ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา
20. คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
21. นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
22. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
23. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
24. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
25. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธาน
26. นายพิชิต บูรพวงศ์ รองประธาน
27. นายกิตติ ตั้งจิตมณีศักดา กรรมการ
28. พญ.อัมพร จิตะพันธ์กุล กรรมการ
29. นายอสิ ตันสถิตย์ กรรมการ
30. นายเฉลิม พรรัชกิจ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือผู้แทน กรรมการ
31. นายวีระ อัครพุทธิพร บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด หรือผู้แทน กรรมการ
32. นายอมร ศาสตร์อมร บริษัท โอสถสภา จำกัด หรือผู้แทน กรรมการ
33. กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้แทน กรรมการ
34. กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) หรือผู้แทน กรรมการ
35. ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ส.อ.ท. หรือ นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยหรือผู้แทน กรรมการ
36. กรรมการผู้จัดการ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้แทน กรรมการ
37. กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด หรือผู้แทน กรรมการ
38. กรรมการผู้จัดการ บริษัท คราวน์ เบ็บแคน แอนด์ โคลสเชอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้แทน กรรมการ
39. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด หรือผู้แทน กรรมการ
40. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด หรือผู้แทน กรรมการ
41. กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้แทน กรรมการ
42. กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสไอจี คอมบิบล็อค จำกัด หรือผู้แทน กรรมการ
43. กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด หรือผู้แทน กรรมการ
44. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด หรือผู้แทน กรรมการ
45. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง จำกัด หรือผู้แทน กรรมการ
46. ประธาน บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด หรือผู้แทน กรรมการ
47. นายวรวุฒิ โอภาสถิรกุล กรรมการ

48. ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม                                         เลขานุการ