Display 1 - 5 of 13 items Page 1 2 3
TIPMSE บรรยาย "บรรจุภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อม" ในงาน ENVI TALK มหาวิทยาลัยมหิดล
26 November 2021
TIPMSE ร่วมเป็นวิทยากรเรื่อง บรรจุภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อม ในงาน ENVI Talk พูดคุยเรื่องสิ่งแวดล้อมของฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานคณะทำงานพัฒนากลไกการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว และคณะทำงานฯ ร่วมฟังการบรรยายประสบการณ์การดำเนินงานด้าน EPR ของยุโรป แอฟริกาใต้ และซิลี
25 November 2021
TIPMSE นำโดย คุณนภดล ศิวะบุตร ประธานคณะทำงานพัฒนากลไกการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว และคณะทำงานฯ เข้าร่วมฟังการบรรยายประสบการณ์การดำเนินงานด้าน EPR ของยุโรป แอฟริกาใต้ และซิลี
อบรมการจัดการบรรจุภัณฑ์ให้กับ OR
10 November 2021
TIPMSE เป็นวิทยากรการสัมมนาเรื่อง "การจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว" ให้กับพนักงานในองค์กรของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ผ่านทาง MS Team
TIPMSE เป็นที่ปรึกษาโครงการสำนักงานปลอดขยะจังหวัดลพบุรีร่วมกับจังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการหรือ Kick Off
14 March 2017
TIPMSE เป็นที่ปรึกษาโครงการสำนักงานปลอดขยะจังหวัดลพบุรีร่วมกับจังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการหรือ Kick Off
TIPMSE ร่วมจัดกิจกรรมอบรมการจัดการขยะในสำนักงาน โดยท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี
13 March 2017
TIPMSE ร่วมจัดกิจกรรมอบรมการจัดการขยะในสำนักงาน ที่จัดโดยท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี

Display 1 - 5 of 13 items Page 1 2 3