“โครงการประกวด รีไซเคิล 360° รักโลก..ทุกวัน ช่วยกันรีไซเคิล ในแขวงจตุจักร เขตจตุจักร ลงให้คะแนนกลุ่มเป้าหมายชุมชนและอาคารสำนักงาน”
27 September 2013
โครงการ รีไซเคิล 360° รักโลก..ทุกวัน ช่วยกันรีไซเคิล
โครงการประกวด รีไซเคิล 360° รักโลก..ทุกวัน ช่วยกันรีไซเคิล ในแขวงจตุจักร เขตจตุจักร ได้จัดให้มีการประกวดกลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนและอาคารสำนักงาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายเกิดกระตุ้นและให้รางวัลแก่ผู้ที่มีการดำเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการ ได้จัดกลุ่มเป้าหมายเอาไว้ 2 กลุ่ม คือ อาคารสำนักงานและชุมชนสำหรับเป้าหมายอาคารสำนักงานที่มี
ผลการดำเนินงานเข้ารอบได้แก่
1.บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)
2.อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3
3.บริษัท ทีพีและที จำกัด
4.สำนักงานประปา สาขาประชาชื่น
ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายชุมชนที่มีผลการดำเนินการเข้ารอบ ได้แก่
1.ชุมชนเคหสถานเจริญชัย
2.ชุมชนหนองจุฬา
3.ชุมชนสวนผัก
4.ชุมชนร่วมสุขพัฒนา
5.ชุมชนพรรณี 1


ในการประกวดครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสุวรรณา จึ่งรุ่งเรืองกิจ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ก.ท.ม.,
นายสุพิศ ไกรมาก หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดสำนักงานเขตจตุจักร, ผุ้แทนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม,
กรมควบคุมมลพิษ,บริษัท Seed Mcotจำกัด และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(TIPMSE) ร่วมเป็นกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมินผลประกวดดังกล่าว
ผลการประกวด ประเภท กลุ่มเป้าหมายอาคารสำนักงาน
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บริษัท ทีพีและที จำกัด
ส่วนประเภทกลุ่มเป้าหมายชุมชน
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชน เคหสถานเจริญชัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ไดแก่ ชุมชน หนองจุฬา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ได้แก่ ชุมชนสวนผัก
ทางคณะกรรมการและทีมงานขอเสนอแสดงความยินดี ได้ไว้ ณ โอกาสนี้


< Back