Display 1 - 5 of 7 items Page 1 2
TIPMSE เข้าร่วมโครงการแข่งขันแรลลี่จักรยาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี
05 July 2013
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา TIPMSE ได้เข่าร่วมโครงการแข่งขันแรลลี่จักรยาน โดยชมรมวิศวกรรมติดดินร่วมกับวิชา TU143 มนุษย์กับสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นผู้จัดทำโครงการขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
กิจกรรมเปิดโครงการร้าน 0 บาทมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
03 July 2013
สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE)ได้จัดทำโครงการจัดการวัสดุ รีไซเคิลในสถาบันอุดมศึกษา 17 แห่งทั่วประเทศ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
TIPMSE นำร้าน 0 บาท บุกมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
04 Febuary 2013
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 TIPMSE นำรูปแบบการดำเนินกิจกรรมร้าน 0 บาท ร่วมงาน ตลาดสีเขียว 5 ช ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กิจกรรมร้าน 0 บาท เคลื่อนที่
29 September 2012
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2555 สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรมร้าน 0 บาท และให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกวัสดุรีไซเคิลให้ถูกประเภท
Kick Off มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11 September 2012
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดพิธีเปิดธนาคาร วัสดุรีไซเคิล โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

Display 1 - 5 of 7 items Page 1 2