Display 1 - 5 of 10 items Page 1 2
TIPMSE บรรยาย "บรรจุภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อม" ในงาน ENVI TALK มหาวิทยาลัยมหิดล
26 November 2021
TIPMSE ร่วมเป็นวิทยากรเรื่อง บรรจุภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อม ในงาน ENVI Talk พูดคุยเรื่องสิ่งแวดล้อมของฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานคณะทำงานพัฒนากลไกการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว และคณะทำงานฯ ร่วมฟังการบรรยายประสบการณ์การดำเนินงานด้าน EPR ของยุโรป แอฟริกาใต้ และซิลี
25 November 2021
TIPMSE นำโดย คุณนภดล ศิวะบุตร ประธานคณะทำงานพัฒนากลไกการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว และคณะทำงานฯ เข้าร่วมฟังการบรรยายประสบการณ์การดำเนินงานด้าน EPR ของยุโรป แอฟริกาใต้ และซิลี
อบรมการจัดการบรรจุภัณฑ์ให้กับ OR
10 November 2021
TIPMSE เป็นวิทยากรการสัมมนาเรื่อง "การจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว" ให้กับพนักงานในองค์กรของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ผ่านทาง MS Team
TIPMSE เข้าร่วมโครงการแข่งขันแรลลี่จักรยาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี
05 July 2013
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา TIPMSE ได้เข่าร่วมโครงการแข่งขันแรลลี่จักรยาน โดยชมรมวิศวกรรมติดดินร่วมกับวิชา TU143 มนุษย์กับสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นผู้จัดทำโครงการขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
กิจกรรมเปิดโครงการร้าน 0 บาทมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
03 July 2013
สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE)ได้จัดทำโครงการจัดการวัสดุ รีไซเคิลในสถาบันอุดมศึกษา 17 แห่งทั่วประเทศ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

Display 1 - 5 of 10 items Page 1 2