สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIPMSE เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ริเริ่มก่อตั้งโดยกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคม และสมาชิกที่ผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้ บรรจุภัณฑ์ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันคัดแยกบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วออกจากขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้ปริมาณบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วใน กองขยะทั่วประเทศลดลงด้วยวิธีที่ปลอดภัยและเหมาะสม ภายใต้แนวคิด "บรรจุภัณฑ์ไม่ใช่ขยะ" คัดแยกก่อนทิ้ง เงินสนับสนุนหลักมาจาก ผู้ประกอบการซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมและสมาชิกที่ผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ สถาบันฯ ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัด สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ดำเนินการโดยอิสระภายใต้การบริหารของคณะกรรมการสถาบันฯ และคณะกรรมการบริหาร

สถาบันฯ ได้ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 และเริ่มมีบุคลากรและสำนักงานชั่วคราวที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งครั้งนั้นได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ในช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2549 และได้ย้ายมาเช่าสำนักงานที่อาคารวังเด็ก ถนนวิภาวดีรังสิต ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2549 - 2553 จากนั้นในปี 2553 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่ อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้นที่ 20 จนปี 2561 ได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถึงปัจจุบัน