คณะอนุกรรมการรสถาบันฯ วาระปี 2561-2563 จำนวน 35 คน ประกอบด้วย

1.

กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้แทน

ที่ปรึกษา

2.

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) หรือผู้แทน

ที่ปรึกษา

3.

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสไอจี คอมบิบล็อค จำกัด หรือผู้แทน

ที่ปรึกษา

4.

กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด หรือผู้แทน

ที่ปรึกษา

5.

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด หรือผู้แทน

ที่ปรึกษา

6.

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด หรือผู้แทน

ที่ปรึกษา

7.

ประธาน บริษัท เทยินโพลีเอสเตอร์ จำกัด หรือผู้แทน

ที่ปรึกษา

8.

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด หรือผู้แทน

ที่ปรึกษา

9.

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้แทน

ที่ปรึกษา

10.

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด หรือผู้แทน

ที่ปรึกษา

11.

นางสาวจรัสพร นิ่มกิตติกุล

ที่ปรึกษา

12.

นายธงชัย ศิริธร

ที่ปรึกษา

13.

นายวิชัย อาจิณาจารย์

ที่ปรึกษา

14.

นายอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล

ที่ปรึกษา

15.

นายสมสิทธิ์ มูลสถาน

ที่ปรึกษา

16.

นายปรีติ เจริญศิลป์

ที่ปรึกษา

17.

นายกรัณย์ เตชะเสน

ที่ปรึกษา

18.

นางอุมาศรี  อภิชัยนันท์  

ที่ปรึกษา

19.

นายธีรพันธ์ุ พิมพ์ทอง

ที่ปรึกษา

20.

คุณภรณี กองอมรภิญโญ

ที่ปรึกษา

21.

นายพิชิต บูรพวงศ์

ประธาน

22.

นายโฆษิต สุขสิงห์

รองประธาน

23.

นายวีระ อัครพุทธิพร

รองประธาน

24.

นายนภดล ศิวะบุตร

รองประธาน

25.

นายเฉลิม พรรัชกิจ กรรมการ
26.

นายอมร ศาสตร์อมร

กรรมการ
27.

นางเสาวลักษณ์ ชยาวิวัฒน์กุล

กรรมการ

28.

นายฐิติธัม พงศ์พนางาม

กรรมการ

29.

นายศักดิ์ชัย มโนจิตงาม

กรรมการ

30.

นายธีระ พฤกษสุภชาติ

กรรมการ

31.

นายปุณณรัตน์ เงาเทพพฤฒาราม

กรรมการ

32.

นายอสิ ตัณสถิตย์

กรรมการ

33.

นายภณ ตรีสุขเกษม

กรรมการ

34.

นางสาวอรทัย พูลพรัทย์

กรรมการ

35.

ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม

เลขานุการ