“อบรมโครงการโรงเรียนต้นแบบรุ่นที่ 1-6”
02 August 2019
จ.ระยอง


อบรมโครงการโรงเรียนต้นแบบรุ่นที่ 1-6

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 - วันที่ 3 กันยายน 2562  TIPMSE เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เยาวชนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย และโรงเรียนมัธยมตากสิน จ.ระยอง จำนวน 6 ครั้ง จำนวนนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 2,000 คน เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดการขยะด้วยหลักการ 3Rs และการทิ้งขยะให้ถูกถัง เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการมีส่วนร่วมในการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วตั้งแต่ต้นทาง ในรูปแบบที่เหมาะสมกับช่วงวัย เยาวชนที่เข้าร่วมมีความสนใจและรู้จักประเภทของขยะแและวิธีการทิ้งขยะที่ถูกต้อง ซึ่งตรงกับเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ที่เป็นเจ้าของโครงการโรงเรียนต้นแบบปลอดขยะ ซึ่งเป็นอีก 1 กิจกรรมที่เดินหน้าไปพร้อมกับภารกิจของกิจกรรมที่ร่วมขับเคลื่อนไปกับทีม PPP ในการจัดการขยะพลาสติกตั้งแต่ต้นทาง< กลับหน้าที่แล้ว