“โครงการส่งเสริมการจัดการวัสดุรีไซเคิล แบบบูรณาการ”
วันที่เริ่มโครงการ : 01 January 2012


วัตถุประสงค์
เพื่อเกิดแผนการจัดการขยะทุกภาคส่วนในพื้นที่เข้ามาส่วนมีส่วนร่วม
เพื่อเกิดเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับเมือง

เพื่อเกิดการแก้ไขปัญหาและมีระบบในทุกภาคส่วน

เพื่อเกิดต้นแบบการจัดการขยะอย่างครบวงจร

รายละเอียดโครงการ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีส่วนเกี่ยวข้องด้านการจัดการขยะได้ขยายผลอย่างครบได้วงจรในพื้นที่ อันได้แก่ เทศบาล ชุมชน ศาสนสถาน สถานศึกษา สถานประกอบและอื่นๆ โดยการทำกิจกรรมเชื่อมโยงให้คลอบคลุมในพื้นที่เทศบาล

การดำเนินงาน

จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมของพื้นที่ เพื่อจัดตั้งคณะทำงาน และลงนามบันทึกความร่วมมือในการดำเนินการร่วมกัน และวางแผนด้านการจัดการวัสดุรีไซเคิลโดยมีหน่วยงานในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยง และทาง TIPMSEจะดำเนินการโดยประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ ประชุมเพื่อหารือและกำหนด/วางแผนในการดำเนิน เพื่อวางเป้าหมายร่วมกัน อีกทั้งสนับสนุนให้องค์กรภาคีต่างๆ สามารถทำกิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้ โดยมีหน่วยงานพื้นที่และ TIPMSEร่วมกันเป็นพี่เลี้ยงและสนับสนุนการดำเนินการ นอกจากจะมีการประชุมเพื่อติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
< กลับหน้าที่แล้ว