“โครงการ ความสัมพันธ์ภาครัฐ Policy maker”
วันที่เริ่มโครงการ : 01 January 2012


วัตถุประสงค์
โครงการ ความสัมพันธ์ภาครัฐ Policy maker

รายละเอียดโครงการ

กลไกและเงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ส่งผลต่อความรุนแรงและซับซ้อนของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับจุลภาคและมหภาคเป็นอย่างยิ่ง การป้องกันและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบเดิม ที่มุ่งเน้นการดำเนินการแบบแยกส่วนและเฉพาะหน้าย่อมไม่ประสบผล ดังเช่น ปัญหาเปลี่ยนแปลงของวิกฤตการณ์โลกร้อน ประชาคมโลกจึงแสวงหาแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันแบบองค์รวมและการบูรณาการเพื่อมุ่งสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับชุมชน ระดับองค์กร

โดยบริบทและแนวโน้มทางสังคม การเมืองการปกครองของประเทศไทย ได้วางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน

การดำเนินงาน

โดยดำเนินการประสานงาน กับหน่วยงานในพื้นที่ และมีการจัดตั้งคณะทำงานอันประกอบด้วยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ นอกจากนั้นจะมีกิจกรรมในการให้ความรู้ด้านการจัดการวัสดุรีไซเคิล การจัดสัมมนา ศึกษาดูงาน และการประชุมร่วมกันเพื่อเป็นการประเมินผล
< กลับหน้าที่แล้ว