“โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านรีไซเคิล”
วันที่เริ่มโครงการ : 01 January 2012


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้เรื่องและสร้างจิตสำนึกแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ

เพื่อขยายผล TIPMSE Model แก่หน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ

เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านรีไซเคิล และความรู้ต่างๆ ให้กว้างไกลและทันสมัยยิ่งขึ้น

รายละเอียดโครงการ

จากความมุ่งมั่นในการส่งเสริมสังคมรีไซเคิลให้กับประเทศไทย TIPMSEจึงจำเป็นต้องสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับวงจรรีไซเคิลตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งหมายถึงผู้บริโภคหรือผู้คัดแยก โดยการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการจัดการวัสดุรีไซเคิลของแต่ละภาคส่วน ตลอดจนการสร้างแหล่งเรียนรู้ในเรื่อง รีไซเคิลให้แก่ผู้สนใจ โดยใช้สื่อความรู้ที่เหมาะสม ดังนั้น TIPMSEจึงจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เรื่องการ รีไซเคิล (TIPMSE Recycle Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลความรู้เรื่องการจัดการวัสดุรีไซเคิล และในอนาคตยังคงที่จะพัฒนาต่อยอดศูนย์การเรียนรู้ด้านรีไซคิลแห่งนี้ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการขยายองค์ความรู้ในด้านการรีไซเคิลและความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ครอบคลุมไปสู่ทุกภาคส่วนต่อไป

การดำเนินงาน

การสนับสนุนความรู้ สามารถดำเนินการได้หลายรูปแบบ โดย TIPMSEได้จัดการบริการศูนย์การเรียนรู้เรื่องรีไซเคิลไว้ 2 รูปแบบใหญ่ๆ ประกอบด้วย

การบริการจัดอบรมและศึกษาดูงาน
โดยหลักสูตรที่จะใช้ในการอบรมจะมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยอาศัยวิทยากรจากทั้งภายในและภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เข้ามาร่วมสนับสนุนและสาธิต ตลอดจนการจัดศึกษาดูงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจในหลักสูตรได้มากขึ้น

การบริการใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้
ที่ประกอบด้วย การสืบค้นข้อมูลในมุมหนังสือ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความรู้เรื่องการรีไซเคิล และความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การสืบค้นข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของ TIPMSEและสามารถรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดระบบการจัดการวัสดุรีไวเคิลในองค์กรของตนเองได้
< กลับหน้าที่แล้ว