“โครงการส่งเสริมแนวคิดขยะเป็นศูนย์ในชุมชน”
วันที่เริ่มโครงการ : 01 January 2014


การสนับสนุนการดำเนินงานครั้งนี้ก็เพื่อสร้างระบบการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียน วัด และชุมชน โดยพื้นที่เป้าหมายอยู่ที่บ้านสีล้ง ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการ อยู่ห่างจากพื้นที่กรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกประมาณ 40 กิโลเมตร โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้โรงไฟฟ้าบางบ่อ (Combined Cycle Power Plant (CCPP)) ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่เป้าหมาย คือ มีครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนบ้านสีล้ง 460 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน พื้นที่ดังกล่าวมีชุมชนบ้านสีล้ง โรงเรียนวัดสีล้ง และวัดสีล้ง (วัดเฉลิมราษฎร์ศรัทธาธรรม) โดยแนวทางการดำเนนิงานประกอบด้วย
o โรงเรียนวัดสีล้ง เป็นโรงเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา มีนักเรียน 100 คน และตั้งอยู่ในพื้นที่วัดสีล้ง แนวทางการดำเนินการร่วมกับโรงเรียนแห่งนี้ คือ การสร้างจิตสำนึกในการใช้ประโยชน์จากขยะผ่านกิจกรรมการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน การสร้างร้าน 0 บาทในพื้นที่โรงอาหารเพื่อให้นักเรียนนำวัสดุรีไซเคิลมาแลกซื้อแทนเงินสด การจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิลในโรงเรียนเพื่อนำวัสดุรีไซเคิลและขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ รวมถึงการนำขยะอินทรีย์กลับมาทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในกิจกรรมทางการเกษตร
o วัดสีล้ง (วัดเฉลิมราษฎร์ศรัทธาธรรม) วัดที่เป็นศูนย์กลางกิจกรรมทางศาสนาของชาวชุมชนในพื้นที่ จะดำเนินการส่งเสริมการใช้กิจกรรมทางศาสนาเป็นตัวขับเคลื่อน เช่น การรับบริจาควัสดุรีไซเคิลแทนเงินสด และ วัดทำหน้าที่ในการร่วมผลักดันและส่งเสริมให้เกิดแนวทาง 3 อาร์ ในชุมชน
o ชุมชนบ้านสีล้ง เป็นชุมชนขนาดเล็กที่ตั้งในพื้นที่ป่าชายเลน แต่มีการพัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้บางบ่อ กิจกรรมที่ทำร่วมกับชุมชนเป็นการส่งเสริมแนวทาง 3 อาร์ให้เกิดขึ้นในชุมชน


< กลับหน้าที่แล้ว