“พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี2556 ”
06 June 2013
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี2556


เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2556 พร้อมทั้งทรงประทานรางวัลสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรางวัลเชิดชูเกียรติ สำหรับแหล่งเรียนรู้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ
ของทางสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) โดยมี นายยุทธพงษ์ วัฒนะลาภา ผู้อำนวยการ
สถาบันฯ เฝ้าฯ รับเสด็จและถวายรายงาน


< กลับหน้าที่แล้ว