“โครงการ A-Money x Teijin บัดดี้ชวนส่งต่อขวด PET เปลี่ยนเป็นเสื้อให้น้อง ปี 3”
18 January 2024
โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จ.ปทุมธานี


TIPMSE จัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ให้กับโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ภายใต้โครงการ A-Money x Teijin บัดดี้ชวนส่งต่อขวด PET เปลี่ยนเป็นเสื้อให้น้อง ปี 3 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเก็บกลับบรรจุภัณฑ์ เพื่อนำกลับมาเป็นวัตถุดิบอย่างยั่งยืน ปีนี้เปลี่ยนรูปแบบจากกิจกรรมอบรม เป็นฐานเรียนรู้ 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐานมหัศจรรย์ขวดใสเปลี่ยนยังไงให้เป็นเสื้อ ฐานพี่ลิงหิมะพาน้องพิชิตขยะ ฐานเพื่อนฉันบรรจุภัณฑ์ไหน และฐานถังสีนี้ทิ้งอะไรนะ...
ทั้งนี้นอกจากโครงการมอบความรู้ให้นักเรียนที่เข้าร่วมกว่า 400 คน ยังมีการมอบเสื้อจากขวด PET จำนวน 100 ตัวและตะแกรงแยกขยะให้กับโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการขยะต่อไป
.....

< Back