“ประชุมคณะกรรมการและกรรมการบริหาร TIPMSE สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพร้อมรับมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน ประจำปี 2558”
15 Febuary 2016
ห้องประชุม บอร์ดรูม 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


TIPMSE จัดประชุมคณะกรรมการและกรรมการบริหารขึ้นที่ห้องประชุมบอร์ดรูม 2 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมาเพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการสถาบันฯ

TIPMSE ได้รับเกียรติจากคุณขจรเดช แสงสุพรรณ ประธานสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับมอบเงินสนับสนุนจากผู้สนับสนุนภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน TIPMSE อย่างต่อเนื่อง

เงินสนับสนุนที่ได้รับมาทั้งหมดนี้ TIPMSE จะนำไปใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างสังคมรีไซเคิลและการส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนแนวทางการแก้ขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน โดยการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

TIPMSE สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกบริษัทที่ให้การสนับสนุนในกิจกรรมของเราตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนเช่นนี้ตลอดไป

< Back