คณะกรรมการสถาบันฯ วาระปี 2565-2567 จำนวน 75 คน ประกอบด้วย
 
1. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
2. ปลัดกระทรวงการคลัง หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
3. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
4. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
5. อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
6. อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
7. อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
8. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
9. อธิบดีกรมอนามัย หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
10. อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
11. อธิบดีกรมสรรพากร หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
12. อธิบดีกรมสรรพสามิต หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
13. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
14. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
15. ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
16. นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
17. นายกฤษณ์                 อิ่มแสง ที่ปรึกษา
18. นางสาวคณัฐศร           บัณฑิตเนตร์ ที่ปรึกษา
19. นายเฉลิม                   พรรัชกิจ ที่ปรึกษา
20. นางณัฏฐิณี                 เนตรอำไพ  ที่ปรึกษา
21. นางสาวณัฐณี              เกษมรัฐกุล ที่ปรึกษา
22. นายทันต์ธนัท             คงชาญศิริ ที่ปรึกษา
23. นายเทตซึยะ               โฮริอิ     ที่ปรึกษา
24. นายธีรพันธุ์                พิมพ์ทอง ที่ปรึกษา
25. นายธีระพล                ติรวศิน ที่ปรึกษา
26. นางสาวภัณฑิดา         วิทยาภาเลิศ ที่ปรึกษา
27. ดร.นิลสุวรรณ             ลีลารัศมี ที่ปรึกษา
28. นางปริญดา                ศิริไพรวัน ที่ปรึกษา
29. นายพิชิต                   บูรพวงศ์          ที่ปรึกษา
30. นางสาวเพ็ญจันทร์        ถึงใจ     ที่ปรึกษา
31. นางภรณี                    กองอมรภิญโญ   ที่ปรึกษา
32. นายภาคภูมิ                ภูอุดม   ที่ปรึกษา
33. นายภูศร                    ทวีพันธุ์ ที่ปรึกษา
34. นางมธุวลี                  สถิตยุทธการ     ที่ปรึกษา
35. นายวัชรพงศ์              อึงศรีสวัสดิ์       ที่ปรึกษา
36. นายวิทยา                  สายลังกา ที่ปรึกษา
37. นางสาววิภาวรรณ       ทัศนปรีชาชัย    ที่ปรึกษา
38. นายวิรัช                    เกลียวปฏินนท์   ที่ปรึกษา
39. นายวีระ                    อัครพุทธิพร ที่ปรึกษา
40. นายศักดิ์ชัย               มโนจิตงาม ที่ปรึกษา
41. นายสมชาย               หวังวัฒนาพาณิช ที่ปรึกษา
42. นายสมภพ                สุขพัลลภรัตน์     ที่ปรึกษา
43. นายสยาม                 สุวรรณรัตน์ ที่ปรึกษา
44. นายสาโรจน์             อินทพันธุ์ ที่ปรึกษา
45. นายสุนทร                ยงค์วิบูลศิริ       ที่ปรึกษา
46. นายสุเสวี                 อ่อนดำ ที่ปรึกษา
47. นายอภิภพ               พึ่งชาญชัยกุล              ที่ปรึกษา
48. นางสาวอรัญญา        ลือประดิษฐ์ ที่ปรึกษา
49. นายเดวิด                 บูรซ์     ที่ปรึกษา
50. นางสาวอรอนงค์       ประทักษ์พิริยะ ที่ปรึกษา
51. นางสาวสุณี             โอสถารยกุล ที่ปรึกษา
52. นายธัชกร                สุวรรณะโสภณ ที่ปรึกษา
53. นายพงษ์สานต์         เสริมภัทรชัย ที่ปรึกษา
54. ดร.ศิรภัสสร              สกุลวิวรรธน์ ที่ปรึกษา
55. นางจันทิพา             เลาหะพงษ์ ที่ปรึกษา
56. นายชยันต์               สุกันยา ที่ปรึกษา
57. นายปฎิเวธ              ชินเชษฐ ที่ปรึกษา
58. นางชนิดา                พื้นแสน ที่ปรึกษา
59. นายพงษ์ศักดิ์           จึงรุ่งเรืองวัฒนา ที่ปรึกษา
60. นายศรชัย                กุสันใจ ที่ปรึกษา
61. นายสมเจตนา           ภาสกานนท์ ที่ปรึกษา
62. นายโฆษิต               สุขสิงห์            ประธาน
64. นายธงชัย                ศิริธร    รองประธาน
65. นายนภดล               ศิวะบุตร รองประธาน
66. นางสาวอรทัย          พูลทรัพย์ รองประธาน
67. นายกรัณย์               เตชะเสน  กรรมการ
68. นางกิติยา                แสนทวีสุข กรรมการ
69. นายอนล                 ลอยชูศักดิ์ กรรมการ
70. นายทำนาย              ราชโคตร         กรรมการ
71. นายปุณณรัตน์          เงาเทพพฤฒาราม         กรรมการ
72. นายสุทัศน์               เหล่าทวีทรัพย์ กรรมการ
73. นางสลิลลา              สีหพันธุ์  กรรมการ
74. นายปฏิญญา            ศิลสุภดล กรรมการและเลขานุการ
75. ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม  ผู้ช่วยเลขานุการ