เป็นองค์กรของภาคเอกชนที่สนับสนุนให้เกิดสังคมรีไซเคิลอย่างยั่งยืน


 1. พัฒนาศักยภาพการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วและวัสดุรีไซเคิลให้กับทุกภาคส่วนอย่างครบวงจร
 2. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อส่งเสริมการคัดแยกบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วและวัสดุรีไซเคิลอย่างต่อเนื่อง
 3. เป็นศูนย์กลางข้อมูลการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วและวัสดุรีไซเคิล

 1. รวมผลักดันให้เกิดการเพิ่มอัตราการรีไซเคิลของประเทศไทยเป็นร้อยละ 25 ภายใน 5 ปีเทียบกับขยะมูล ฝอยที่เกิดขึ้นในประเทศ
 2. สร้างเครือข่ายการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วและวัสดุรีไซเคิลอย่างครบวงจร
 3. ภาคส่วนต่างๆ มีความรู้ ความเข้าใจในบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วและวัสดุรีไซเคิลอย่างครบวงจรผ่านเครื่องมือที่ เหมาะสม
 4. ส่งเสริมอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลอย่างครบวงจร

 1. สร้างความรู้ ความเข้าใจบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วและวัสดุรีไซเคิลตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง
 2. รณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ทุกภาคส่วน
 3. สร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลและรวบรวมเครื่องมือการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วและวัสดุ รีไซเคิล
 4. เชื่อมโยงวงจรบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลให้ครบวงจร
  ภารกิจและเป้าหมายของสถาบันฯ ปี 2554-2558 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553