“TIPMSE จัดสัมมนาและประกาศความร่วมมือ “EPR ความรับผิดชอบของผู้ผลิตกับการจัดการบรรจุภัณฑ์”ภายในงาน Propak Asia 2022”
17 June 2022
ไบเทค บางนา


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย TIPMSE เปิดเวทีสัมมนา จัดสัมมนาและประกาศความร่วมมือ “EPR ความรับผิดชอบของผู้ผลิตกับการจัดการบรรจุภัณฑ์” ภายในงาน Propak Asia 2022 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ระบบ EPR ผ่านโครงการ Pack Back…เก็บกลับบรรจุภัณฑ์เพื่อวันที่ยั่งยืน โดยมีกูรู ภาครัฐ - เอกชน ร่วมแลกเปลี่ยนเสวนา และผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศร่วมแชร์ประสบการณ์ มุ่งขับเคลื่อน EPR สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน พร้อมกันนั้น ผู้ผลิตสินค้าที่ตื่นตัวร่วมประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการฯ ขยายเครือข่ายจากปัจจุบันมีการลงนามแล้ว 50 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 64  มุ่งการบริหารจัดการขยะจากบรรจุภัณฑ์ สู่วงจรรีไซเคิลเตรียมความพร้อมก่อนรัฐออกกฎหมายภาคบังคับรองรับกติกาโลกเปลี่ยน ทั้งนี้ EPR ยังเป็นการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy สอดรับแนวทางการพัฒนา BCG Model ของรัฐบาล 

สนใจร่วมขับเคลื่อน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ส.อ.ท. 02-3451293 หรือ 1294< กลับหน้าที่แล้ว