“TIPMSE จัด Workshop การพัฒนากรอบการดำเนินงานการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (EPR) ภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1”
06 September 2022
ห้องจามจุรี โรงแรมปทุมวันปรินเซส ปทุมวัน กทม.


TIPMSE จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การพัฒนากรอบการดำเนินงานการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต ( Extended Producer Responsibility : EPR) ภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 ระหว่างเวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องจามจุรี โรงแรมปทุมวันปรินเซส ปทุมวัน กทม. โดยมีคุณโฆษิต สุขสิงห์ รองประธาน สอท. และประธาน TIPMSE ซึ่งเป้าหมายหลักที่สำคัญของกิจกรรมในวันนี้ คือ การสร้างโอกาสให้สมาชิก TIPMSE และเครือข่าย PackBack ได้พบปะ พูดคุยและแลกเปลี่ยนแนวทางร่วมกัน รวมถึงจะช่วยกันพัฒนาร่าง Position Paper ที่แสดงจุดยืนในเรื่องแนวทางการขับเคลื่อน EPR ด้านบรรจุภัณฑ์ในฐานะของภาคอุตสาหกรรม โดยวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 52 ท่านจาก 40 องค์กร ที่จะร่วมผลักดันแนวทางร่วมกัน โดยมี Position Paper ที่ร่วมกันพัฒนาเป็นแนวทางที่จะขับเคลื่อนร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ ต่อไป

 

 < กลับหน้าที่แล้ว