“เครือข่ายแหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน รับรางวัล "ประชาบดี"”
10 December 2015
โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค


เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานรางวัล “ประชาบดี” เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น ประจำปี 2558 โดยนางบัวรินทร์ เสนีย์วงศ์ เครือข่ายแหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" ในฐานะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่และเป็นแกนนำหลักในการจัดตั้งและนำหลักการร้าน 0 บาท มาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ให้สามารถนำขยะมาแลกสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านศูนย์บาทได้< กลับหน้าที่แล้ว