ระเบียบและข้อปฏิบัติ
ในการยืม-คืน สื่อของมุมหนังสือ TIPMSE

  1. สมาชิกต้องยืมเอกสารด้วยตนเอง และต้องแสดงบัตรสมาชิกห้องสมุด / บัตรประจำตัวข้าราชการ / บัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ / บัตรพนักงานราชการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ทุกครั้ง
  2. ในการยืม ให้เขียนชื่อ-นามสกุล ลงในบัตรยืมให้ชัดเจน
  3. สมาชิกสามารถสืบค้นสื่อของมุมหนังสือผ่านโปรแกรมสืบค้นออนไลน์ได้
  4. สมาชิกไม่สามารถยืมสิ่งพิมพ์และสิ่งไม่ตีพิมพ์ทุกชนิด ออกจากสถาบันฯ ได้
  5. สมาชิกสามารถใช้พื้นที่ภายในมุมหนังสือ TIPMSE ศึกษาและสืบค้นรายละเอียดต่างๆ ได้ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการของมุมหนังสือ
  6. สื่อประเภทสิ่งตีพิมพ์ทุกชนิด สมาชิกสามารถยืมเพื่อสำเนาเอกสารได้เท่านั้น โดยการวางบัตรประชน และต้องนำมาคืนภายในเวลา 16.00 น. ในวันเดียวกัน
  7. สื่อประเภทสิ่งไม่ตีพิมพ์ สมาชิกสามารถยืมเพื่อสำเนาข้อมูล (Copy Write) ได้เท่านั้น โดยการนำแผ่นมาให้เจ้าหน้าที่สำเนาข้อมูลให้ (20 บาท/แผ่น) หรือ ให้ทางสถาบันฯ ดำเนินการสำเนาข้อมูลให้พร้อมแผ่น (50 บาท/แผ่น)
  8. สื่อทุกชนิดที่นำมาส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย ไม่มีการชำรุดเสียหาย หากชำรุดเสียหายให้ชดใช้ตามราคา
  9. เปิดดำเนินการยืม – คืน เวลา 9.00 – 16.00 น.

หมายเหตุ : ค่าปรับเว้นวันหยุดราชการ


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมสืบค้นหนังสือ : 07532