หน่วยงาน Website
Environ Net http://www.environnet.in.th
กรมควบคุมมลพิษ http://www.pcd.go.th
กรมทรัพยากรธรณี http://www.dmr.go.th
กรมทรัพยากรน้ำ http://www.dwr.go.th
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม http://www.deqp.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.monre.go.th
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://www.most.go.th
กระทรวงสาธารณสุข http://www.moph.go.th
กระทรวงอุตสาหกรรม http://www.industry.go.th
กรุงเทพมหานคร http://www.bma.go.th/
บริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด http://www.thaibpe.com
ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย http://www.eesh.kmutt.ac.th
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย http://www.tei.or.th
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย http://www.fti.or.th
สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย http://www.thaipack.or.th
สมาคมอุตสาหกรรม รีไซเคิลโฟมพลาสติกไทย http://www.tpfria.or.th
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.onep.go.th
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ http://www.nia.or.th
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม http://www.cms.sme.go.th
องค์กร CEMPRE http://www.cempre.org.br