แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ หน้า 1
โครงการสร้างผู้นำชุมชนในกาจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 4 ภาค (ต่อเนื่องปี 2555)
วันที่เริ่มโครงการ : 01 January 2012

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการคัดแยกวัสดุรีไซเคิลอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทาง โดยอาศัยรูปแบบธนาคาร ซึ่งสมาชิกจะสามารถนำวัสดุรีไซเคิลที่คัดแยกมาฝากเพื่อสร้างการออมหรือสามารถแลกเป็นเงินสดได้

แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ หน้า 1