โรงเรียน

แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ หน้า 1
โครงการส่งเสริมสถาบันการศึกษาในการจัดการขยะมูลฝอยและวัสดุรีไซเคิลแบบครบวงจร (ธนาคารวัสดุรีไซเคิล) จังหวัดปทุมธานี (ต่อเนื่องปี 54)
วันที่เริ่มโครงการ : 01 January 2012

เป็นการส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและวัสดุรีไซเคิลในสถาบันการศึกษา โดยการจัดอบรมและศึกษาดูงานเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ หน้า 1