แสดง 1 - 5 จาก 6 รายการ หน้า 1 2
โครงการส่งเสริมแนวคิดขยะเป็นศูนย์ในชุมชน
วันที่เริ่มโครงการ : 01 January 2014

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียน วัด และชุมชน โดยพื้นที่เป้าหมายอยู่ที่บ้านสีล้ง ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการ
โครงการจัดทำฐานข้อมูลรีไซเคิล
วันที่เริ่มโครงการ : 01 January 2012

ปัจจุบัน ฐานข้อมูลมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งในประเทศไทย ระบบฐานข้อมูลในหลายๆ ด้าน ยังไม่ถูกรวบรวมหรือรวบรวมแล้ว
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านรีไซเคิล
วันที่เริ่มโครงการ : 01 January 2012

จากความมุ่งมั่นในการส่งเสริมสังคมรีไซเคิลให้กับประเทศไทย TIPMSE จึงจำเป็นต้องสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับวงจรรีไซเคิลตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งหมายถึงผู้บริโภคหรือผู้คัดแยก โดยการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการจัดการวัสดุรีไซเคิลของแต่ละภาคส่วน
โครงการ ความสัมพันธ์ภาครัฐ Policy maker
วันที่เริ่มโครงการ : 01 January 2012

กลไกและเงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ส่งผลต่อความรุนแรงและซับซ้อนของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับจุลภาคและมหภาคเป็นอย่างยิ่ง การป้องกันและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบเดิม
โครงการส่งเสริมการจัดการวัสดุรีไซเคิล แบบบูรณาการ
วันที่เริ่มโครงการ : 01 January 2012

ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีส่วนเกี่ยวข้องด้านการจัดการขยะได้ขยายผลอย่างครบได้วงจรในพื้นที่ อันได้แก่ เทศบาล ชุมชน ศาสนสถาน สถานศึกษา สถานประกอบและอื่นๆ โดยการทำกิจกรรมเชื่อมโยงให้คลอบคลุมในพื้นที่เทศบาล

แสดง 1 - 5 จาก 6 รายการ หน้า 1 2