คณะกรรมการสถาบันฯ วาระปี 2561-2563 จำนวน 63 คน ประกอบด้วย
 
1. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
2. นายสมพงษ์ ตันเจริญผล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
3. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
4. ปลัดกระทรวงการคลัง หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
5. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
6. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
7. อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
8. อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
9. อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
10. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
11. อธิบดีกรมอนามัย หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
12. อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
13. อธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้แทน ที่ปรึกษา
14. อธิบดีกรมสรรพสามิต หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
15. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
16. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
17. ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
18. ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา
19. คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
20. นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
21. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
22. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
23. นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช ที่ปรึกษา
24. นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ที่ปรึกษา
25. นายทวี ปิยะพัฒนา ที่ปรึกษา
26. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ ที่ปรึกษา
27. นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ ที่ปรึกษา
28. กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
29. กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
30. กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสไอจี คอมบิบล็อค จำกัด หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
31. กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
32. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
33. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
34. ประธาน บริษัท เทยินโพลีเอสเตอร์ จำกัด หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
35. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
36. กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
37. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
38. นางสาวจรัสพร นิ่มกิตติกุล ที่ปรึกษา
39. นายธงชัย ศิริธร ที่ปรึกษา
40. ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ที่ปรึกษา
41. นายนิติธรรม์ พิชิตเธียรธรรม ที่ปรึกษา
42. นายขจรศักดิ์ มหคุณวรรณ ที่ปรึกษา
43. นายวิชัย อาจิณาจารย์ ที่ปรึกษา
44. นายอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล ที่ีปรึกษา
45. นายสมสิทธิ์ มูลสถาน ที่ปรึกษา
46. นายกรัณย์ เตชะเสน ที่ปรึกษา
47. นางอุมาศรี  อภิชัยนันท์   ที่ปรึกษา
48. นายธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ที่ปรึกษา
49. คุณภรณี กองอมรภิญโญ ที่ปรึกษา
50. นายพิชิต บูรพวงศ์ ประธาน
51. นายเฉลิม พรรัชกิจ รองประธาน
52. นายวีระ อัครพุทธิพร กรรมการ
53. นายอมร ศาสตร์อมร กรรมการ
54. นายนภดล ศิวะบุตร กรรมการ
55. นางเสาวลักษณ์ ชยาวิวัฒน์กุล กรรมการ
56. นายฐิติธัม พงศ์พนางาม กรรมการ
57. นายศักดิ์ชัย มโนจิตงาม กรรมการ
58. นายธีระ พฤกษสุภชาติ กรรมการ
59. นายปุณณรัตน์ เงาเทพพฤฒาราม กรรมการ
60. นายภณ ตรีสุขเกษม กรรมการ
61. นางสาวอรทัย พูลทรัพย์ กรรมการ
62. นายอสิ ตัณสถิตย์ กรรมการและเลขานุการ
63. ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม                                                        ผู้ช่วยเลขานุการ