“TIPMSE เข้าร่วมโครงการแข่งขันแรลลี่จักรยาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี”
05 July 2013
TIPMSE เข้าร่วมโครงการแข่งขันแรลลี่จักรยาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี


เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมานั้น สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) ได้เข้าร่วมโครงการ
แข่งขันแรลลี่จักรยาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่มีนโยบายส่งเสริมให้ศูนย์รังสิต เป็นวิทยาเขตสุขภาพ และเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว TIPMSE ได้ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายดังกล่าวของทางมหาวิทยาลัย จึงได้เข้าร่วมโครงการและมีพี่ๆ
ทีมงานจากทาง TIPMSE ไปให้ความรู้แก่น้องๆ ในการคัดแยกวัสดุต่างๆก่อนนำไปที้ง และ ร่วมเล่นเกส์แลกของรางวัล


< Back