คณะอนุกรรมการรสถาบันฯ วาระปี 2565 - 2567 จำนวน 50 คน ประกอบด้วย

1. นางสาวคณัฐศร          บัณฑิตเนตร์      ที่ปรึกษา
2. นายเฉลิม                  พรรัชกิจ  ที่ปรึกษา
3. นางณัฏฐิณี                เนตรอำไพ        ที่ปรึกษา
4. นางสาวณัฐณี             เกษมรัฐกุล ที่ปรึกษา
5. นายทันต์ธนัท             คงชาญศิริ ที่ปรึกษา
6. นายเทตซึยะ               โฮริอิ ที่ปรึกษา
7. นายธีรพันธุ์                พิมพ์ทอง ที่ปรึกษา
8. นางสาวภัณฑิดา          วิทยาภาเลิศ  ที่ปรึกษา
9. นางสาวบุษบา             วงศ์นภาไพศาล ที่ปรึกษา
10. นางปริญดา                 ชัยทรัพย์สถิต ที่ปรึกษา
11. นายพิชิต                    บูรพวงศ์          ที่ปรึกษา
12. นางสาวเพ็ญจันทร์        ถึงใจ ที่ปรึกษา
13. นางภรณี                    กองอมรภิญโญ   ที่ปรึกษา
14. นายภูศร                     ทวีพันธุ์ ที่ปรึกษา
15. นางมธุวลี                   สถิตยุทธการ ที่ปรึกษา
16. นายวัชรพงศ์               อึงศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษา
17. นายวิทยา                   สายลังกา         ที่ปรึกษา
18. นางสาววิภาวรรณ        ทัศนปรีชาชัย    ที่ปรึกษา
19. นายวีระ                     อัครพุทธิพร  ที่ปรึกษา
20. นายศักดิ์ชัย                มโนจิตงาม ที่ปรึกษา
21. นายสมภพ                 สุขพัลลภรัตน์ ที่ปรึกษา
22. นายสยาม                  สุวรรณรัตน์ ที่ปรึกษา
23. นายสาโรจน์               อินทพันธุ์         ที่ปรึกษา
24. นายสุนทร                  ยงค์วิบูลศิริ     ที่ปรึกษา
25. นายสุเสวี                   อ่อนดำ ที่ปรึกษา
26. นางสาวอรัญญา          ลือประดิษฐ์  ที่ปรึกษา
27. นายเดวิด                   บูรซ์     ที่ปรึกษา
28. นางสาวอรอนงค์         ประทักษ์พิริยะ    ที่ปรึกษา
29. นางสาวสุณี                โอสถารยกุล ที่ปรึกษา
30. นายธัชกร                  สุวรรณะโสภณ ที่ปรึกษา
31. ดร.ศิรภัสสร               สกุลวิวรรธน์ ที่ปรึกษา
32. นางจันทิพา                เลาหะพงษ์ ที่ปรึกษา
33. นายชยันต์                  สุกันยา ที่ปรึกษา
34. นายปฎิเวธ                 ชินเชษฐ ที่ปรึกษา
35. นางชนิดา                   พื้นแสน ที่ปรึกษา
36. นายพงษ์ศักดิ์              จึงรุ่งเรืองวัฒนา ที่ปรึกษา
37. นายศรชัย                   กุสันใจ ที่ปรึกษา
38. นายสมเจตนา              ภาสกานนท์ ที่ปรึกษา
39. นายโฆษิต                  สุขสิงห์            ประธาน
40. นายธงชัย                   ศิริธร    รองประธาน
41. นายนภดล                  ศิวะบุตร   รองประธาน
42. นางสาวอรทัย              พูลทรัพย์ รองประธาน
43. นายกรัณย์                  เตชะเสน กรรมการ
44. นางกิติยา                   แสนทวีสุข  กรรมการ
45. นายอนล                    ลอยชูศักดิ์ กรรมการ
46. นายทำนาย                ราชโคตร กรรมการ
47. นายปฎิญญา               ศิลสุภดล กรรมการ
48. นายปุณณรัตน์            เงาเทพพฤฒาราม กรรมการ
49. นายสุทัศน์                 เหล่าทวีทรัพย์             กรรมการ
49 นางสาวสลิลลา          สีหพันธุ์     กรรมการ
50. ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม เลขานุการ