สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงาน ที่ไม่แสวงหากำไร ริเริ่มก่อตั้งโดยกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก เยื่อและกระดาษ แก้วและกระจก เหล็กและอลูมิเนียม

ระเบียบปฏิบัติในการใช้ห้องประชุม
 1. สถาบันฯ ไม่อนุญาตให้ใช้ห้องประชุมก่อนเวลา 08.00 น. และหลัง 17.00 น.
 2. ผู้ขอใช้ห้องประชุมต้องกรอกแบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอใช้ห้องประชุม ได้ดังนี้
  • ขอแบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอใช้ห้องประชุม ด้วยตนเองได้ที่สถาบันฯ
  • สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอใช้ห้องประชุมได้จาก http://www.tipmse.or.th/2012/th/knowledge/form_meet.pdf
  • ติดต่อทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02-2721552-3 ต่อ 24
  • ส่งข้อมูลการแจ้งความจำนงได้ด้วยตนเอง หรือโทรสาร หมายเลข 02-2721551
 3. ผู้ขอใช้ห้องประชุมต้องดำเนินการแจ้งความจำนงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันใช้งาน
 4. กรณีผู้ขอใช้ห้องประชุมต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้บริการต้องแจ้งล่วงหน้า 5 วันทำการก่อนวันใช้งาน

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องประชุม
 1. งดสูบบุหรี่ในห้องประชุม
 2. ไม่ทิ้งวัสดุทุกประเภทลงบนพื้นห้องประชุม
 3. รักษาอุปกรณ์ต่างๆ ที่ให้บริการด้วยความระมัดระวัง หากสูญหายหรือเสียหายต้องชดใช้ให้กับสถาบันฯ ตามจำนวนความเสียหายจริง
 4. เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ เป็นผู้ควบคุมการใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงทุกชนิดเอง
 5. เมื่อหมดเวลากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำห้องประชุมทุกครั้ง
 6. กรณีเกิดปัญหาเนื่องจากความบกพร่องของสถานที่ห้องประชุม ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ทุกครั้ง