มหาวิทยาลัย

“โครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดการรีไซเคิลสถาบันอุดมศึกษา”
วันที่เริ่มโครงการ : 10 June 2012


วัตถุประสงค์
เพื่อขยายเครือข่ายการจัดการวัสดุรีไซเคิลในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อสร้างกลุ่มผู้แทนนิสิต และนักศึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเน้นวัสดุรีไซเคิล
เพื่อคัดเลือกผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งในการเป็นทูตเครือข่ายสังคมรีไซเคิล

รายละเอียดโครงการ

ขยายเครือข่ายการจัดการวัสดุรีไซเคิล ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งและเป็นการร่วมกันดำเนินงานและแก้ปัญหา และจัดให้มีการอบรม/สัมมนาในการสร้างเครือข่ายภายใต้กิจกรรม TIPMSE GREEN CAMP และ TIPMSE AMBASSADOR ปี 2 ด้วยการให้นิสิต นักศึกษา เป็นแกนนำร่วมกับคณะทำงานโครงการฯ ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งในการสร้างแผนการดำเนินงานให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการวัสดุรีไซเคิลและการสร้างสังคมรีไซเคิลได้อย่างยั่งยืน

การดำเนินงาน
  1. ขยายเครือข่ายการจัดการวัสดุรีไซเคิลในมหาวิทยาลัยเพิ่มอีก 1 แห่ง
  2. จัดกิจกรรม TIPMSE GREEN CAMP และ TIPMSE AMBASSADOR ปี 2 เพื่อให้ตัวแทนแต่ละมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการกับสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการประกวดหา TIPMSE AMBASSADOR เพื่อเป็นตัวแทนของสถาบันฯ ปฏิบัติหน้าที่เป็นฑูตสิ่งแวดล้อมต่อไป
  3. TIPMSEจะลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 18 แห่ง พร้อมร่วมประชุมคณะทำงานอย่างสม่ำเสมอ
< กลับหน้าที่แล้ว