โรงเรียน

“โครงการส่งเสริมสถาบันการศึกษาในการจัดการขยะมูลฝอยและวัสดุรีไซเคิลแบบครบวงจร (ธนาคารวัสดุรีไซเคิล) จังหวัดปทุมธานี (ต่อเนื่องปี 54)”
วันที่เริ่มโครงการ : 01 January 2012


วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิลในโรงเรียนของจังหวัดปทุมธานี
เพื่อสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะมูลฝอยและวัสดุรีไซเคิลผ่านสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับธนาคารวัสดุรีไซเคิล

รายละเอียดโครงการ

เป็นการส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและวัสดุรีไซเคิลในสถาบันการศึกษา โดยการจัดอบรมและศึกษาดูงานเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้และเทคนิควิธีต่างๆ ไปดำเนินการในโรงเรียนของตนเอง และเข้าร่วมประกวดธนาคารวัสดุรีไซเคิล

การดำเนินงาน
  1. เชิญหน่วยงานร่วมชี้แจงโคงการและแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ
  2. จัดอบรมให้ความรู้การจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิล
  3. TIPMSEจะลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 18 แห่ง พร้อมร่วมประชุมคณะทำงานอย่างสม่ำเสมอ
  4. ลงพื้นที่ตรวจประเมินโรงเรียน
  5. จัดกิจกรรม Road Show ให้กับโรงเรียนที่ชนะการประกวดลำดับที่ 1-3
  6. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น วิดีทัศน์โครงการ โปสเตอร์ เป็นต้น
< กลับหน้าที่แล้ว