แสดง 6 - 6 จาก 6 รายการ หน้า 1 2
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 84 ล้านกิโลกรัมนร่วมใจรีไซเคิลเพื่อพ่อ: การส่งเสริมศูนย์ราชการสีเขียว (Green Government Complex)
วันที่เริ่มโครงการ : 01 January 2012

ส่งเสริมให้เกิดระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยในศูนย์ราชการและสร้างองค์ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยให้กับข้าราชการต่างๆ โดยการจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน และมีกิจกรรมตลาดนัดวัสดุรีไซเคิล

แสดง 6 - 6 จาก 6 รายการ หน้า 1 2